nuttige documenten

 • Mastergids Drama 2020-21
 • DAS Theatre Feedback Method
 • Handleiding Kunst in het Werkveld Drama 2020-21
 • Overeenkomst Kunst in het werkveld 2020-21  Tijdelijk aanvragen per mail bij Fabrice
  online op Chamilo bij algemene cursus Studentenaangelegenheden kiezen voor Kunst in het werkveld 20-21 (de stagegever dient in samenwerking met de student de overeenkomst én Bijlage 1 in te vullen. Vervolgens worden beide door de stagegever en door de student in drievoud ondertekend (3 x originele handtekening, geen copies). De student bezorgt de overeenkomst daarna in drievoud aan de stagecoördinator, die haar ter ondertekening voorlegt aan het secretariaat van de decaan. Na ondertekening door de decaan wordt één exemplaar bezorgd aan de stagegever, één exemplaar aan de student. Een derde exemplaar blijft in de onderwijsinstelling.)
 • ECTS grading scale


 • Master in Drama A Guide 2020-21 
 • DAS Theatre Feedback Method
 • Arts in Practise Drama A Guide 2020-21
 • Arts in Practise Agreement 2020-21  Temporary request by mail at Fabrice
  online at chamilo at the general course Student Affairs choose Arts in Practise 2020-21 (The traineeship provider and the student are asked to fill out the agreement and supplement 1. Both documents are  to  be  drawn  up  in  triplicate  and  signed  by  the  traineeship  provider  as  well  as  the  student  (3 x original signature, no copies)   The  student  subsequently hands over the contract in triplicate to the traineeship coordinator, who in his/her turn hands it over  to  the  dean’s  secretariat.  As  soon  as  the  documents  are  signed  by  the  dean,  a  copy  is  given  to  the  traineeship provider and to the student).
 • ECTS grading scale

Logo's: